Dystrybucja i licencjonowanie

Komponent 'Przekaz do e-Deklaracje' może być dystrybuowany na dwa sposoby:

1. Razem z oprogramowaniem, które dostarcza XML deklaracji. W takiej sytuacji instalator oprogramowania może sam uruchomić plik instalatora 'Przekazu do e-Deklaracje' (np. w wersji 3.03 jest to plik 'edek303.exe') lub dać użytkownikowi taką opcję. 'Przekaz do e-Deklaracje' może również zainstalować niezależny instalator, kopiując odpowiednie pliki do foldera instalacji oraz rejestrując wskazane biblioteki – szczegóły opisano w Instrukcji obsługi.

2. Poprzez podanie użytkownikowi linka do strony pobrań 'Przekazu do e-Deklaracje': http://www.e-deklaracje.net/do-pobrania/ lub poprzez podanie bezpośredniego linka do pobrania instalatora, np.: http://www.e-deklaracje.net/ftp/edek303.exe

Treść akceptowanej przez użytkownika w trakcie instalacji umowy licencyjnej została przedstawiona poniżej:

Ten dokument jest potwierdzeniem wyrażenia zgody na instalację programu 'Przekaz do e-Deklaracje' na warunkach wymienionych poniżej:

1. Zgodę uważa się za wyrażoną z chwilą zainstalowania programu 'Przekaz do e-Deklaracje', zwanego dalej Programem. Stronami są: firma Anzasoft - Andrzej Załęski i każda osoba, która weszła w posiadanie Programu w jakikolwiek sposób, zwana dalej Użytkownikiem. Przyjmuje się, że Użytkownik przyjmuje niniejsze warunki z chwilą zainstalowania Programu.

2. Anzasoft - Andrzej Załęski jest jedynym właścicielem praw autorskich do Programu, z zastrzeżeniem, że razem z Programem są dystrybuowane również licencjonowane biblioteki DLL innych producentów.

3. Anzasoft - Andrzej Załęski wyraża zgodę na użytkowanie Programu przez Użytkownika na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych i bez żadnych ograniczeń czasowych.

4. Pomimo, że dołożono wszelkich starań, aby Program działał właściwie w każdej sytuacji, Anzasoft - Andrzej Załęski nie gwarantuje w jakimkolwiek stopniu poprawności lub przydatności Programu i nie odpowiada w szczególności za straty związane z posiadaniem, używaniem bądź korzystaniem z Programu, jak również za błędy w Programie lub dołączonych do niego danych. Całkowita odpowiedzialność Anzasoft - Andrzej Załęski z tytułu jakichkolwiek wad Programu, odpowiedzialności cywilnej lub innych tytułów ograniczona jest kwotą 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Użytkownik nie będzie domagał się od Anzasoft - Andrzej Załęski odszkodowania bądź innych płatności lub innych działań z jakiegokolwiek tytułu i przyjmuje na siebie całe ryzyko, odpowiedzialność i koszty wynikające z posiadania, używania bądź korzystania z Programu.

5. Anzasoft - Andrzej Załęski umożliwia Użytkownikowi dokonywanie uaktualnień Programu, jednak nie gwarantuje dostępności ani żadnej częstotliwości tej usługi. Całkowita odpowiedzialność, koszty i ryzyko z tytułu używania uaktualnień obciążąją Użytkownika. Możliwość dokonywania uaktualnień może zostać zaprzestana w każdej chwili.