Wstęp

Rejestracja i magazynowanie informacji zostały zorganizowane w oparciu o foldery robocze. Każdy folder roboczy otrzymuje nazwę zawierającą rok i miesiąc deklaracji (np. '2011-11'). Inicjalnie, każdy folder zawiera wymagane przez 'Przekaz do e-Deklaracje' pliki: 'Dokument.xml' z zawartością deklaracji VAT-7 w formacie XML oraz 'Dokument.ini' rejestrujący aktualny stan wysyłki. W trakcie wysyłki tworzone są dodatkowe pliki. Program księgowy przed wysyłką wykonuje następujące czynności:

  1. Tworzy folder roboczy dla deklaracji z danego miesiąca. Nazwa foldera może być dowolna, w tym wdrożeniu przyjęto format rok-miesiąc: 'rrrr-mm', np. '2011-11'. Do foldera należy skopiować plik 'Dokument.ini' z inicjalną zawartością, lub utworzyć własny, zawierający przynajmniej dane z przykładowego 'Dokument.ini'. Plik musi być zakodowany w ANSI.
  2. Tworzy plik XML 'Dokument.xml' z zawartością deklaracji VAT-7 i kopiuje ten plik do foldera utworzonego w pkt.1. Plik ten teź musi być zakodowany w ANSI.
  3. Uruchamia program 'Przekaz do e-Deklaracje' z parametrem wskazującym na lokalizację foldera roboczego. W zależności od etapu wysyłki, program 'Przekaz do e-Deklaracje' umożliwi samą wysyłkę, odebranie UPO lub przeglądanie rezultatów wysyłki.

Czytaj dalej...